Kauba transpordil tekkinud kauba kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu. Vedaja vastutuse eest ei pea klient (kauba omanik) eraldi maksma, see sisaldub juba veohinnas. Logistikaga on seotud neli kahjukindlustuse liiki:

Ekspedeerija kahjukindlustus

Lähtutakse Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustest. Ekspedeerija kohustus on hüvitada kliendile kahju ulatuses, mis seondub kokkulepitud veovahendi liigiga. Ekspedeerija vastutus vahendajana on piiratud 50 000 SDR-iga iga lepingu kohta. SDR (Special Drawing Rights) on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik.
Ekspedeerija makstav hüvitis maanteeveol ei või ületada:

  • kauba kohaletoimetamisega viivitamise korral eelnevalt lepingus kokkulepitud veorahale või muule hüvitisele vastavat summat;
  • kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise või kauba kahjustumise korral 8,33 SDR-i kaotsiläinud, vähenenud väärtusega või kahjustunud kauba iga brutokilogrammi kohta.

Vedaja vastutuskindlustus

Vedaja vastutuskindlustus sõltub veovahendi liigist.
Siseriiklikele autovedudele kohandub VÕS, rahvusvahelistele CMR konventsioon.
Autotranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR kauba brutokilogrammi kohta (CMR kindlustus).

Õhuvedude puhul lähtutakse EU seadusandlusest, kusjuures õhutranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 22 SDR kauba brutokilogrammi kohta (AWB kindlustus).
Merevedude korral kohaldub kaubandusliku meresõidu õigus.

Meretranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 2 SDR kauba brutokilogrammi kohta või 666,67 SDR ühiku kohta (B/L kindlustus).

Ladustatava kauba vastutuskindlustus

Laopidaja vastutus on piiratud kauba väärtusega, kuid ei ületa mingil juhul 2 SDR kaotsiläinud või kahjustunud kauba või selle osa iga brutokaalu kilogrammi kohta, ulatudes maksimaalselt 100 000 SDR-ni sündmuse kohta või sama kahjupõhjusega sündmuste rea kohta.

Veosekindlustus ehk transporditava kauba varakindlustus

Esimesed kolm kindlustusliiki on sõlmitud teenuse osutajate poolt nende tegevusega seotud riskide vastu. Antud vastutused on aga rahaliselt piiratud ja teatud juhtudel välistatud.
Veosekindlustus tagab kahju täieliku hüvitamise.

Veosekindlustus on täiendav vabatahtlik kaubakindlustus, mis erinevalt vedaja piiratud vastutusest katab kogu veoprotsessi käigus võimaliku tekkiva kaubakahju.

Kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele. Võimalik on sõlmida kas ühe veose kindlustamise leping ehk üksikpoliis või pikaajaline leping ehk avatud poliis mitme veose vedamiseks. Selline poliis sõlmitakse tavaliselt üheks aastaks. Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu.

Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) välja töötatud klauslitele (Institute Cargo Clauses – ICC). Kliendi soovil vormistame kliendi nimel täiendava kaubakindlustuse. Meie kindlustuspartner Eestis on kõrgelt tunnustatud kindlustusfirma ERGO Insurance SE.

https://www.ergo.ee/arikliendile/veosekindlustus

TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).