1 ÜLDSÄTTED

Käesolevad Veoste merevedude üldtingimused rakenduvad kõigile Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel sõlmitud kokkulepetele, mis on seotud kaubavedude korraldamisega osaliselt või täielikult meretranspordiga.

ALPI Eesti OÜ poolse pakkumise aktsepteerimisel loetakse ühtlasi käesolevad veotingimused Kliendi poolt aktsepteerituks.

 

2 MÕISTED

Klient on käesolevate üldtingimuste mõistes isik, kes tellib veoteenuse ja on vastutav veotasu maksmise eest.

Veos on käesolevate üldtingimuste mõistes kaup, mis on saadetud ühest lähtekohast ühe saatja poolt ühte sihtkohta ühele saajale ühe veokirja alusel.

Veokiri käesolevate üldtingimuste mõistes on dokument, mis tõendab kaupade vastuvõtmist saatjalt ning kaupade vastuvõtmise saaja poolt.

 

3 HINNAPAKKUMINE

Transpordi hinnapakkumine põhineb Kliendi päringus esitatud infole ning kehtib tavakaubale, mis ei ole ohtlik, ei vaja erikäsitlust, ei rikne, ei ole ülegabariidiline, v.a. kui see on pakkumises eraldi välja toodud.

Kauba ja dokumentide erikäsitlust teostatakse lisatasu eest. Juhul, kui ALPI Eesti OÜ-l tuleb kanda seoses kauba või dokumentide käsitlemisega planeerimatuid kulusid, millised ei ole tingitud ALPI Eesti OÜ tegevusest ega tegevusetusest, on Klient kohustatud need kulud ALPI Eesti OÜ-le hüvitama.

Hinnapakkumise esitamine ei garanteeri vajalikku kaubaruumi veovahendil.

Hinnapakkumise valuuta on euro, v.a kui pakkumisel on märgitud teisiti. Kui hinnapakkumine on esitatud muus valuutas kui euro, siis teisendatakse summa eurodesse arve esitamise seisuga vastavalt Euroopa Keskpanga kursile. Vahetuskurss märgitakse vastavale arvele.

Hinnapakkumises toodud hinnad ei sisalda käibemaksu, see lisatakse pakkumises toodud hinnale vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Hinnapakkumine kehtib 5 tööpäeva, v.a kui pakkumises ei ole välja toodud teisiti.

Hinnapakkumine on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele.

Hinnapakkumine ei sisalda tolli- või veterinaarkontrolli, kauba sadamas hoidmise, demurrage, detention kulusid.

Demurrage all tuleb mõista kauba hoiustamist merekonteineris üle lubatud maksustamisest vabade päevade lähte- või sihtsadamas.

Detention all tuleb mõista merekonteineri kasutamist laadimiseks üle lubatud maksustamisest vabade päevade lähte-või sihtsadamas.

ETA all tuleb käsitleda kauba eeldatavat saabumise aega. ALPI Eesti OÜ ei vastuta võimalike ajagraafikute- või veose tarnepäeva muutusest.

 

4 VEOTELLIMUS

Veotellimus peab olema esitatud kirjalikult taasesitamist võimaldaval viisil ning peab sisaldama järgmist informatsiooni:

  • Tarnetingimus, vastavalt tellimuse esitamisel kehtivatele rahvusvahelistele tarnetingimustele Incoterms® 2010.
  • Peale laadimise aadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga).
  • Peale laadimise koha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-post).
  • Kauba peale laadimiseks valmisoleku aeg; samuti laadimisega seotud erisused (nt laadimisaja kellaajalised piirangud).
  • Kauba kogus (kaal, mõõdud, ühikute arv ja muu selline info kauba kohta).
  • Kauba iseloom ja kirjeldus (sh kauba käsitlemise ja transpordi erinõuded).
  • Mahalaadimisaadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga).
  • Mahalaadimiskoha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-post).
  • Tolliprotseduuride teostaja.
  • Kokkulepitud veohind.

Juhul, kui Klient soovib, et ALPI Eesti OÜ vahendab saadetisele veosekindlustuse, tuleb vastav soov selgelt välja tuua veotellimuses.

Veotellimus loetakse ALPI Eesti OÜ poolt täitmisele võetuks, kui viimane on selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud. Veotellimuse kinnitamisega loetakse Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel sõlmituks kaubaveoleping.

Klient vastutab veotellimuses välja toodud andmete õigsuse eest. Andmete ebaõigsuse korral on ALPI Eesti OÜ-l õigus nõuda Kliendilt puudulikust informatsioonist tekkinud lisakulude hüvitamist.

 

5 VEOTASU

Hinnapakkumise arvestuse aluseks autoveol on Kliendi päringus toodud kauba kogus, mõõtmed ja kaal. Veotasu arvestatakse mahukaalu või reaalkaalu alusel, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Veotasu arvestamisel lähtutakse merevedude puhul järgnevast: 1 m³ = 1 000 kg

Lõpliku veotasu arvestamisel võetakse aluseks saadetise tegelikud andmed. Hinnapakkumises toodud hind kehtib üksnes päringus antud koguste kohta. Muutuste korral suureneb hind vastavalt ALPI Eesti OÜ kulude suurenemisele.

 

6 TELLIMUSTE TÜHISTAMINE

Pärast kaubaveolepingu sõlmimist Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel on Kliendil võimalik leping üles öelda (tellimus tühistada), saates tühistamise teate ALPI Eesti OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 48 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist.

Kui Klient saadab tellimuse tühistamise teate vähemalt 7 tööpäeva enne kauba planeeritavat peale laadimist, siis ei ole ALPI Eesti OÜ-l õigust nõuda temalt leppetrahvi (tühistamistasu).

Kui Klient saadab tellimuse tühistamise teate 6−3 tööpäeva enne kauba planeeritavat peale laadimist, siis on ALPI Eesti OÜ-l õigus nõuda Kliendilt leppetrahvina 10% veose maksumusest, minimaalselt 150 eurot.

Nimetatud leppetrahvide tasumisega loetakse hüvitatuks ALPI Eesti OÜ-l tellimuste täitmise ettevalmistamisel tekkinud kulud.

Vähem kui 48 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist tellimust tühistada ei ole võimalik. Saates tellimuse tühistamise teate vähem kui 48 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist tuleb Kliendil tasuda 100% hinnapakkumises toodud hinnast.

 

7 TARNEAEG

Hinnapakkumises antud tarneaeg ETA on hinnanguline ning kehtib sadamast-sadamasse veole ning ei sisalda aega, mis kulub tollivormistustele, kauba käsitlustele ja saadetise peale võtmisele või saajani toimetamisele.

 

8 VEOS

Veose õige pakendamise, kinnitamise ja markeerimise tagamise kohustus on Kliendil, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kaup peab olema pakendatud ja kinnitatud meretranspordile sobilikult. Ebaõigest pakendamisest tekkinud kahju ei kuulu hüvitamisele ALPI Eesti OÜ poolt.

Kauba peale- ja mahalaadimise eest vastutab Klient. Samuti tasub Klient kõik laadimisega seotud kulud ja hüvitab tekkinud kahjud.

 

9 TASU MAKSMINE

Tasumine toimub vastavalt hinnapakkumisele, tegelikule veose mahule, kaalule jms. ning ALPI Eesti OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud koostöö- või hinnakokkuleppele.

Koostöökokkuleppe puudumisel tuleb veoarve tasuda ettemaksuna või vastavalt kokkulepitud krediiditingimustele.

ALPI Eesti OÜ-l on õigus kohaldada veosele pandiõigust, kui Klient on jätnud tasumata esitatud arved ALPI Eesti OÜ poolt osutatud teenuste eest. Pandiõiguse kasutamisel tuleb Kliendil hüvitada ka sellega tekkivad kulud.

Kõik pretensioonid tellimuste täitmise ja väljastatud arve kohta tuleb esitada ALPI Eesti OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arve esitamise kuupäevast arvates; hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Tähtaegne pretensiooni esitamine ei vabasta arve tähtaegse tasumise kohustusest.

Arve tasumisega viivitamisel kohustub Klient maksma viivist 0,2% tasumisega viivitatult summalt iga viivitatud päeva eest kuni arve lõpliku tasumiseni, kui Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.

 

10 KAHJUST TEATAMINE JA VASTUTUS

Veotellimuse täitmise käigus kaubale tekkinud kahju peab Klient kajastama kauba saatelehel või vormistama selle kohta eraldi akti. Saatelehe või akti peab Klient saatma viivitamatult ALPI Eesti OÜ-le e-posti teel aadressil info@alpieesti.ee .

Kui tegemist on kauba kahjustumisega või kauba osalise kaotsiminekuga, mida Klient ei saanud märgata kaupa vastu võttes, peab Klient saatma selle kohta akti 7 päeva jooksul ALPI Eesti OÜ-le e-posti teel aadressil info@alpieesti.ee .

Kahjust tuleb teatada ALPI Eesti OÜ-le välisel vaatluses arusaadava kahjustuse või osalise kaotsimineku puhul veose saajale üleandmisel. Kui kaubale on tekkinud välisel vaatlusel mitte arusaadav kahjustus või osaline kaotsiminek, tuleb kahjust teatada 7 päeva jooksul alates veose saajale üleandmisest.

ALPI Eesti OÜ vastutus kauba kahjustumise või kadumise korral on piiratud juhindudes vastavatest õigusaktidest; hüvitamisele kuulub kuni 8,33 SDR ühikut kauba bruto kg kohta. Kauba kahjustumisest või kadumisest tekkiva kahju täielikuks hüvitamiseks on soovitav sõlmida asjakohane kindlustusleping kindlustusseltsiga.

Riknenud kaupade maksumuse hüvitamise korral läheb omandiõigus nende kaupade suhtes üle ALPI Eesti OÜ-le.

 

11 RAKENDUSSÄTTED

Käesolevates üldtingimustes, hinnapakkumises ja poolte vahel sõlmitud lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (ELEA) kehtivatest Üldtingimustest.

TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).