1 ÜLDSÄTTED

Käesolevad Veoste autovedude üldtingimused rakenduvad kõigile Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel sõlmitud kokkulepetele, mis on seotud kaubavedude korraldamisega autotranspordiga.

ALPI Eesti OÜ poolse pakkumise aktsepteerimisel loetakse ühtlasi käesolevad veotingimused Kliendi poolt aktsepteerituks.

 

2 MÕISTED

Klient on käesolevate üldsätete mõistes isik, kes tellib veoteenuse ja on vastutav veotasu maksmise eest.

Veos on käesolevate üldtingimuste mõistes kaup, mis on saadetud ühest lähtekohast ühe saatja poolt ühte sihtkohta ühele saajale veokirja alusel.

Veokiri käesolevate üldtingimuste mõistes on dokument, mis tõendab kaupade vastuvõtmist saatjalt ning üleandmist saajale. Kui veose transport toimub mitme veovahendiga, võib veokirju olla rohkem kui üks.

Grupikauba teenus on käesolevate üldtingimuste mõistes selline teenus, kus veos liigub lähtepunktist sihtpunkti läbi erinevate kaubaterminalide mitme veokirja alusel. Grupikauba teenuse kasutamiseks võib kaubaühiku maksimaalne pikkus olla kuni 2,4 m, kõrgus kuni 2,2 m, laius kuni 2,4 m, kaal kuni 1500 kg ja kogu saadetise maksimaalne kaal 2500 kg. Kaup peab olema pakendatud ümberlaadimisteks sobivalt.

Osakoorma (LTL) vedu on käesolevate üldtingimuste mõistes selline vedu, kus veos liigub lähtepunktist sihtpunkti ühe veovahendiga ühe veokirja alusel, hõivates haagise kaubaruumi osaliselt.

Täiskoorma (FTL) vedu on käesolevate üldtingimuste mõistes selline vedu, kus veos liigub lähtepunktist sihtpunkti ühe veovahendiga ühe veokirja alusel, hõivates kogu haagise kaubaruumi.

 

3 HINNAPAKKUMINE

Transpordi hinnapakkumine põhineb Kliendi päringus esitatud infole ning kehtib tavakaubale, mis ei ole ohtlik, ei vaja erikäsitlust, ei rikne, ei ole ülegabariidiline, v.a. kui see on pakkumises eraldi välja toodud.

Hinnapakkumises on välja toodud pakutava teenuse liik (täiskoorem/osakoorem/grupikauba teenus).

Kauba ja dokumentide erikäsitlust teostatakse lisatasu eest. Juhul, kui ALPI Eesti OÜ-l tuleb kanda seoses kauba või dokumentide käsitlemisega planeerimatuid kulusid, millised ei ole tingitud ALPI Eesti OÜ-i tegevusest ega tegevusetusest, on Klient kohustatud need kulud ALPI Eesti OÜ-le hüvitama.

Hinnapakkumise esitamine ei garanteeri vajalikku kaubaruumi veovahendil.

Hinnapakkumise valuuta on euro, v.a. kui pakkumisel on märgitud teisiti. Kui hinnapakkumine on esitatud muus valuutas kui euro, siis teisendatakse summa eurodesse arve esitamise seisuga vastavalt Euroopa Keskpanga kursile. Vahetuskurss märgitakse vastavale arvele.

Hinnapakkumises toodud hinnad ei sisalda käibemaksu, see lisatakse pakkumises toodud hinnale vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Hinnapakkumine kehtib 5 tööpäeva, v.a kui pakkumises ei ole välja toodud teisiti.

Hinnapakkumine on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele.

 

4 VEOTELLIMUS

Kui ALPI Eesti OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Kliendile sobib, siis esitab ta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis veotellimuse. Veotellimus peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 • Tarnetingimus – vastavalt tellimuse esitamisel kehtivatele rahvusvahelistele tarnetingimustele (Incoterms 2010).
 • Pealelaadimisaadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga).
 • Pealelaadimiskoha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-post).
 • Kauba pealelaadimiseks valmisoleku aeg; samuti laadimisega seotud erisused (nt laadimisaja kellaajalised piirangud).
 • Kauba kogus (kaal, mõõdud, ühikute arv ja muu selline info kauba kohta).
 • Kauba iseloom ja kirjeldus (sh kauba käsitlemise ja transpordi erinõuded).
 • Mahalaadimisaadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga).
 • Mahalaadimiskoha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-post).
 • Tolliprotseduuride teostaja.
 • Kokkulepitud veohind.

Juhul, kui Klient soovib, et ALPI Eesti OÜ vahendab saadetisele veosekindlustuse, tuleb vastav soov selgelt välja tuua veotellimuses.

Veotellimus loetakse ALPI Eesti OÜ poolt täitmisele võetuks, kui viimane on selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud. Veotellimuse kinnitamisega loetakse Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel sõlmituks kaubaveoleping.

Klient vastutab veotellimuses välja toodud andmete õigsuse eest. Andmete ebaõigsuse korral on ALPI Eesti OÜ-l õigus nõuda Kliendilt puudulikust informatsioonist tekkinud lisakulude hüvitamist.

 

5 VEOTASU

Hinnapakkumise arvestuse aluseks autoveol on Kliendi päringus toodud kauba kogus, mõõtmed ja kaal. Veotasu arvestatakse mahukaalu või reaalkaalu alusel, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Veotasu arvestamisel lähtutakse järgnevast:

 • Täiskoorma puhul veose kogukaal ei ületa Euroopa liidu sisestel vedudel 24 tonni; veos võtab enda alla kuni 13,6 ldm kaubaruumi
 • Osakoormate puhul 1 EUR-alus = 740 kg, 1 FIN-alus = 900 kg, 1 LDM = 1850 kg, 1 m³ = 333 kg.

Lõpliku veotasu arvestamisel võetakse aluseks saadetise tegelikud andmed. Hinnapakkumises toodud hind kehtib üksnes päringus antud koguste kohta. Muutuste korral suureneb hind vastavalt ALPI Eesti OÜ kulude suurenemisele.

Mittetäieliku veose korral on ALPI Eesti OÜ-l õigus nõuda veotasu kogu tellitud kaubaruumi eest vastavalt hinnapakkumisele.

 

6 TELLIMUSTE TÜHISTAMINE

Pärast kaubaveolepingu sõlmimist Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel on Kliendil võimalik leping üles öelda (tellimus tühistada), saates tühistamise teate Alpi Eesti OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 24 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist.

Kui Klient saadab tellimuse tühistamise teate vähem, kui 24 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist, siis on ALPI Eesti OÜ-l õigus nõuda Kliendilt leppetrahvina 10% hinnapakkumises toodud veotasust.

Kui Klient saadab tellimuse tühistamise teate vähem, kui 12 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist, siis on ALPI Eesti OÜ-l õigus nõuda Kliendilt leppetrahvina 30% hinnapakkumises toodud veotasust.

Nimetatud leppetrahvide tasumisega loetakse hüvitatuks ALPI Eesti OÜ-l tellimuste täitmise ettevalmistamisel tekkinud kulud.

Vähem kui 6 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist tellimust tühistada ei ole võimalik. Saates tellimuse tühistamise teate vähem, kui 6 tundi enne kauba planeeritavat peale laadimist, tuleb Kliendil tasuda 100% hinnapakkumises toodud hinnast.

 

7 TARNEAEG

Hinnapakkumises antud tarneaeg on hinnanguline ja ei sisalda aega, mis kulub tollivormistustele ja kauba täiendavale käitlusele.

Kui kaupa ei toimetatud kohale kokkulepitud tähtajaks või kui kokkulepitud tähtaja puudumise korral veo tegelik kestus, arvestades konkreetseid asjaolusid (eriti osalist peale laadimist või aega, mis on vajalik tavalistes olukordades kauba komplekteerimiseks täieliku täislaadimiseni), ületab mõistliku aja, siis loetakse kaup kohale toimetatuks viivitusega.

Kohaletoimetamisega viivitamise eest kahjunõude esitamine on põhjendatud ainult juhul, kui nõude esitaja tõendab, et viivitus on tekitanud talle kahju. Tõendatud kahju eest on vedaja kohustatud maksma hüvitust kuni veotasu ulatuses.

 

8 VEOS

Veose õige pakendamise ning markeerimise tagamise kohustus on Kliendil.

Kauba peale laadimise ja nõuetekohase kinnitamise ning mahalaadimise eest vastutab Klient. Samuti tasub Klient kõik laadimisega seotud kulud ja hüvitab tekkinud kahjud. Veose üleandmine toimub kaubaruumis (treiler, haagis, konteiner vms).

 

9 TASU MAKSMINE

Tasumine toimub vastavalt hinnapakkumisele, tegelikule veose mahule, kaalule jms. ning ALPI Eesti OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud hinna- või koostöökokkuleppele. Koostöökokkuleppe või krediidilepingu puudumisel tuleb veoarve tasuda ettemaksuna või vastavalt kokkulepitud krediiditingimustele.

ALPI Eesti OÜ-l on õigus kohaldada veosele pandiõigust kui Klient on jätnud tasumata esitatud arved ALPI Eesti OÜ poolt osutatud teenuste eest. Pandiõiguse kasutamisel tuleb Kliendil hüvitada ka sellega tekkivad kulud.

Kõik pretensioonid tellimuste täitmise ja väljastatud arvete kohta tuleb esitada ALPI Eesti OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arve esitamise kuupäevast arvates; hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Tähtaegne pretensiooni esitamine ei vabasta arve tähtaegse tasumise kohustusest.

Arve tasumisega viivitamisel kohustub Klient maksma viivist 0,2% tasumisega viivitatud summalt iga viivitatud päeva eest kuni arve kohase tasumiseni, kui Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.

Kliendil ei ole õigus tasaarvestada oma nõudeid ALPI Eesti OÜ vastu ega keelduda mistahes alusel omapoolse kohustuse täitmisest. /See oleks seadusega vastuolus/.

 

10 KAHJUST TEATAMINE JA VASTUTUS

Veotellimuse täitmise käigus kaubale tekkinud kahju peab Klient kajastama kauba saatelehel või vormistama selle kohta eraldi akti. Saatelehe või akti peab Klient saatma viivitamatult ALPI Eesti OÜ-le e-posti teel aadressil info@alpieesti.ee .

Kui tegemist on kauba kahjustumisega või kauba osalise kaotsiminekuga, mida Klient ei saanud märgata kaupa vastu võttes, peab Klient saatma selle kohta akti 7 päeva jooksul ALPI Eesti OÜ-le e-posti teel aadressil info@alpieesti.ee .

ALPI Eesti OÜ vastutus kauba kahjustumise või kadumise korral on piiratud vastavalt Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonile. Kahjustunud kaupade täieliku hüvitamise korral läheb ALPI Eesti OÜ-le üle nende omandiõigus.

 

11 RAKENDUSSÄTTED

Käesolevates üldtingimustes käsitlemata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (ELEA) kehtivatest Üldtingimused.

TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).